Cada client és únic. Com són únics els seus objectius, públics o estratègia. Una agència de comunicació o consultoria ha d’adaptar-se a aquest client i a les seves necessitats. Conèixer un client és el primer pas per a poder oferir-li un servei adequat.

Els factors claus de l’èxit d’una agència són oferir una oferta de serveis integral que cobreixi els processos de conceptualització estratègica i definició d’accions de comunicació on-line i off-line; un equip de professionals expert i multidisciplinar que doni resposta a totes les necessitats d’un projecte, i àmplia experiència i especialització en el desenvolupament de projectes de comunicació interna i externa.

Precisament, un Pla de Comunicació és la peça clau perquè l’agència o consultoria mostri tot el seu bagatge i expertise i ofereixi una eina indispensable al client per a poder comunicar-se amb el seu públic.

Conèixer un client és el primer pas per a poder oferir-li un servei adequat

Un Pla de Comunicació és un document que recull els objectius, públics, polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar en tots els àmbits de l’empresa. L’elaboració del pla compta amb diferents fases:

  1. Kick off i diagnòstic per a la detecció de les necessitats del projecte. En aquesta fase és bàsica la comunicació amb el client i establir una relació de coneixement per a poder captar totes les necessitats.
  2. Anàlisi del context intern per al diagnòstic de la projecció interna de la marca. En aquest punt es defineixen els objectius i factors clau de la nova estratègia de comunicació interna a desenvolupar.
  3. Anàlisi del context extern per al diagnòstic de la projecció externa de la marca. Com en la fase anterior, però a en l’àmbit extern.
  4. Elaboració i presentació del pla de comunicació amb la definició d’accions. En aquesta fase s’inclouen molts punts a desenvolupar, un d’ells és el disseny d’una estratègia en mitjans de comunicació per donar a conèixer la marca amb un enfocament innovador i diferencial.
  5. Pla executiu i planificació de la nova estratègia. En aquest darrer apartat, s’identifiquen les fases i es planifica el projecte d’implementació de la nova estratègia: fases d’execució, accions i calendari
    de treball.

Aquest document, alineat amb el pla estratègic de l’empresa, permet al client saber la línia a seguir a nivell comunicatiu, sempre basant-se en els objectius marcats. De manera que el Pla de Comunicació és indispensable quan es vol comunicar en l’àmbit intern i extern.